• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Security Adviesgroep gevestigd te Hoeksche Waard en Almere

Artikel 1 - Algemeen
1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 en/of de partij aan wie opdrachtnemer een aanbieding of offerte uitbrengt; Opdrachtnemer: Security Adviesgroep BV gevestigd te Hoeksche Waard en Almere.
1.2
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens gemaakt ten behoeve van alle ondergeschikten
van Opdrachtnemer en alle andere personen voor wie Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden.
1.3
Deze algemene voorwaarden zullen tevens van toepassing zijn op eventuele aanvullende of
vervolgovereenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
1.4
Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen, behoudens voor zover zij nadrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle overeenkomsten van
opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Op-drachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
2.2
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.3
Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden en/of van de overeenkomst, nietig
zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden c.q. blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3 - Gegevens en informatie
3.1
Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle
door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten en/of vertraging in de uitvoering, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
3.2
Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden
die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan
Opdrachtnemer  verstrekte gegevens en informatie.
Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht
4.1
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch
neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.2
Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.3
Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn gelden als indicatie en niet als fatale
termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.4
De overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is- door Opdrachtgever niet
wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer - ook na deugdelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gegund de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na te komen - nalatig blijft.
Artikel 5 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten
5.1
Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen, voorbereidend materiaal en computerprogramma's, komen toe aan Opdrachtnemer en/ of haar licentiegevers.
5.2
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het
Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest als bedoeld in lid 1 van dit artikel of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren en/of deze anderszins aan derden ter beschikking te stellen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 6 - Geheimhouding
6.1
Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim
te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer  een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
6.2
Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of
namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
6.3
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het
Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
Artikel 7 - Honorarium
7.1
Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten
verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
7.2
Alle honoraria zijn exclusief B.T.W. Eventueel na de offertedatum of de datum van inwerkingtreding van de
overeenkomst opgelegde belastingen, heffingen of andere van overheidswege opgelegde kosten zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend.
7.3
Opdrachtnemer is gerechtigd wijzigingen in de kostprijs van de door haar verschuldigde prestatie(s), welke
zich na de offertedatum of de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst voordoen, ten gevolge van wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, vrachttarieven, sociale lasten, (overige) heffingen van overheidswege of valutakosten, of welke omstandigheid ook, aan Opdrachtgever door te berekenen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.4
Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar gehanteerde opdrachtbedragen en tarieven jaarlijks per 1
januari door schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever aan te passen volgens de wijziging van het prijsindexcijfer jaartotalen van de consumentenprijsindex alle huishoudens, zoals vastgelegd door het CBS, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 8 - Betaling
8.1
Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse of een andere nadere overeen te
komen valuta te geschieden door storting of overmaking op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.2
Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is
Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten), vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
8.3
Alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt in verband met de incasso van een vordering op
Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de vordering, met een minimum van € 500,-¬ (ex B.T.W.).
8.4
Alle kosten die Opdrachtnemer maakt in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever ter
incassering van een vordering komen voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De gerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de vordering, met een minimum van € 500,--.
8.5
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de
financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft - van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
8.6
Iedere betaling door Opdrachtgever strekt tot voldoening van achtereenvolgens de buitengerechtelijke
kosten, de gerechtelijke kosten, de renten en de openstaande hoofdsommen in volgorde van ouderdom, ongeacht andersluidende aanwijzingen van Opdrachtgever.
8.7
Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.
Artikel 9 - Reclames
9.1
Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval
van alle aanspraken binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever      aantoont  dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
9.2
Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens in het geval
Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
9.3
In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in
rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of -gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1
Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor directe schade die Opdrachtgever lijdt ten
gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd en op voorwaarde dat Opdrachtnemer – indien en voor zover wettelijk vereist – schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke is gesteld, waarbij Opdrachtnemer een redelijke termijn is gegund haar verplichtingen alsnog na te komen. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor: -bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever; -bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
-
bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
10.2
De in lid 1 van dit artikel vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden
niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
10.3
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de
opdracht als bedoeld in lid 1 van dit artikel alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot maximaal het bedrag van de bedongen prijs (excl. B.T.W.) voor de overeenkomst waarop de schade toebrengende gebeurtenis betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. B.T.W.) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijftig duizend euro (€ 50.000,-).
10.4
Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee maanden nadat Opdrachtgever de
schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
10.5
Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle
aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer  ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voorover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
10.6
Indien Opdrachtnemer werkzaamheden verricht met gebruikmaking van door de Opdrachtgever
aangewezen of verstrekte zaken of materialen, valt slechts de uitvoering van die werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid en is het gebruik van die zaken/materialen voor risico van Opdrachtgever.
10.7
Indien een werknemer van Opdrachtnemer zich voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van
de Opdrachtgever op een bij deze in gebruik zijnde locatie bevindt, staat de Opdrachtgever er zowel jegens Opdrachtnemer als jegens die werknemer voor in dat de omstandigheden waaronder die werknemer zijn werkzaamheden dient te verrichten voldoen aan alle dienaangaande redelijkerwijze te stellen veiligheidseisen waaronder in ieder geval begrepen alle veiligheidseisen geldend krachtens wet of daarop gebaseerde regelgeving. De Opdrachtgever zal aan die veiligheidseisen voldoen (mede) als ware de werknemer bij haar in dienst en vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aansprakelijkheid welke voor deze mocht ontstaan, indien daaraan niet is voldaan.
10.8
Onverminderd de bovenstaande leden van dit artikel, is de Opdrachtgever verplicht een gebruikelijke en
toereikende verzekering (bijvoorbeeld een CAR-verzekering) af te sluiten voor de projecten waarop de opdracht betrekking heeft. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de afwezigheid van een gebruikelijke en toereikende verzekering voor het project waarop de opdracht betrekking heeft.
Artikel 11 -Vervaltermijn
11.1
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van
Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
Artikel 12 - Ontbinding
12.1
Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de
overeenkomst mocht voortvloeien en zij ook na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn is gegund haar verplichtingen alsnog na te komen in verzuim is, worden al haar verplichtingen onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtnemer te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
12.2
Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, aan haar surséance van betaling is verleend of
indien sprake is van een onder curatelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van haar bedrijf worden al haar verplichtingen onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtnemer te harer keuze gerechtigd, zonder enige verlichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Artikel 13 - Overmacht
13.1
Indien de behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer ten gevolge van één of meer omstandigheden, die
niet voor rekening van Opdrachtnemer komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Niet voor rekening van Opdrachtnemer komen onder meer beperkende overheidsvoorschriften, werkstaking (met inbegrip van werkliedenuitsluiting, langzaam-aan-acties, e.d.), ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur¬ en/of kernrampen, oproer en oorlog en/of oorlogsdreiging.
13.2
Ontbinding van de overeenkomst laat de gelding tussen partijen van deze algemene voorwaarden
onverlet.
Artikel 14 - Conversie
14.1
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of eventueel onredelijk bezwarend karakter
op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige, zo nodig minder ver strekkende, betekenis toe, zó dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
Artikel 15 – Non-concurrentie
15.1
Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zich onthouden van het
in dienst nemen van werknemers van de Opdrachtnemer die in de 12 voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst.
15.2
Bij overtreding van artikel 15.1 verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer een direct
opeisbare boete van € 50.000 (vijftigduizend euro) onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om nakoming van het in artikel 15.1. genoemde verbod te eisen en of vergoeding van schade te vorderen.
Artikel 16 - Rechts- en forumkeuze
16.1
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
16.2
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
16.3
Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.
16.4
In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen
voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Periodieke nieuwsbrief

Security Adviesgroep houdt je graag aangesloten op ontwikkelingen rond (fysieke) beveiliging en veiligheid. Ontvang een update met nieuws en ontwikkelingen van de afgelopen periode middels onze periodieke nieuwsbrief.

Meld je hier aan!

Security Adviesgroep BV

Hoofdkantoor:
Marconistraat 2
3281 NB Numansdorp

Vestiging:
Edvard Munchweg 61
1328 MK Almere

+31 (0)888 - 444 000
info@securityadviesgroep.nl

KvK: 58876987

Postadres:
Postbus 7335
3280 AC Numansdorp